Spring naar de inhoud
data analysis, internet research, osint

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

EQ-Investigations respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

EQ-Investigations wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU-Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

EQ-investigations neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen. Welbepaalde, opdrachtnoodzakelijke persoonsgegevens worden veilig bewaard. Deze gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden, rekening houdend met de vigerende wetgeving.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies”. “Cookies” zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel. Ze verzamelen informatie over – bijvoorbeeld – uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren.

Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google, Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze applicatie. Verzamelde persoonlijke gegevens zijn gegevens die betrekking hebben op “cookies” en gebruik.
Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten.

Verzamelde persoonlijke gegevens zijn gegevens die betrekking hebben op “cookies” en gebruik. De verwerkingslocatie van “Google” bevindt zich in de Verenigde Staten.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Beperking van aansprakelijkheid

Alle informatie op de website, zoals bijv. de info op de FAQ-pagina of de blogpagina, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

EQ-Investigations levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal EQ-Investigations de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

EQ-Investigations kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie en de hyperlinks op deze site.

Teneinde het bezoek van de website van EQ-Investigations voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links. Enige schade voortkomend uit het aanwenden van de voorgestelde links, valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van EQ-Investigations. EQ-Investigations behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via het contactformulier of op het nummer 0472/31.01.41.

Doel van gegevensverwerking

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt.
Teneinde de verstrekking van informatie door EQ-Investigations aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals de naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, onderwerp (categorie van onderzoeksvraag) en boodschap (korte toelichting van de vraag).

Door het invullen van hun gegevens op het contactformulier, verstrekken de gebruikers toelating aan deze applicatie om deze gegevens te verwerken om op uw vragen te kunnen antwoorden.

Er is sprake van gegevensverwerking omwille van de volgende doeleinden:

  • wanneer de opdrachtgever zijn/haar voorafgaandelijke toestemming heeft gegeven;
  • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

 

Inzage en correctie

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker (lees: opdrachtgever) over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. De gebruiker kan zich ook, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.

Mocht u na het lezen van onze Privacy Policy toch nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u steeds contact opnemen met EQ-Investigations via het contactformulier of op het nummer 0472/31.01.41.

Overige info

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:
https://www.privacycommission.be .

Informatie over de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective:
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1991071933 .

Verantwoordelijke voor de verwerking:

  • EQ-Investigations, vertegenwoordigd door Elien Lammertyn.
  • Privédetective, vergunningsnummer FOD Binnenlandse Zaken: 14.1901.07.
  • Vestigingsplaats: Viaductstraat 5, B-8820 Torhout.
  • Ondernemingsnummer: BE 0641.626.591.