drawing a contract
Een vergunde privédetective kan de volgende zaken onderzoeken:
    • opsporen van verdwenen personen, verloren of gestolen goederen;
    • inwinnen van informatie omtrent de burgerlijke staat, gedrag, moraliteit en de vermogenstoestand van personen;
    • verzamelen van bewijsmateriaal of het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen , of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van conflicten;
    • bedrijfsspionage.

  (Cfr. de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective {B.S., 02.10.1991}, gewijzigd door de wet van 30 december 1996.)
Vraag steeds naar de identificatiekaart van de privédetective wanneer u hem/haar voor het eerst ontmoet. Het beroep van privédetective is een wettelijk erkend, beschermd beroep. Men houdt zich strikt aan de discretieplicht wat inhoudt dat vertrouwelijkheid en zwijgplicht een noodzaak is.

Een ervaren privédetective gedraagt zich discreet, zet geen masker op, volgde een intensieve opleiding bij een erkend opleidingsinstituut en doorloopt bijscholing. EQ-investigations doet al het mogelijke om de waarheid aan het licht te brengen. We beloven niet het onmogelijke. Dankzij onze samenwerking met experts, zijn er heel wat mogelijkheden en openingen. U kan erop rekenen dat de inhoud van uw verhaal en het onderzoek geheim blijft. Wij zijn het gewoon om delicate en zeer vertrouwelijke zaken te behartigen, zonder een oordeel te vellen.
EQ-investigations streeft steeds naar een rechtsgeldig verslag voor de rechtbank. Vooraf overlopen we de mogelijkheden, beperkingen en zoeken we eventueel naar haalbare alternatieven. Wanneer een privédetective ongeoorloofde onderzoeksdaden stelt, wordt het bewijsmateriaal afgewezen.

Elke privédetective dient de wet tot regeling van het beroep van privédetective van 19 juli 1991 te respecteren. Men moet zich overigens ook houden aan diverse wetten, namelijk de wet op de privacy, de wet op de elektronische communicatie, het strafwetboek, arbeidsrecht,… .

Het privéleven van burgers wordt zowel op diverse wijzen beschermd. Denken we bijv. aan inbreuken op de regels mbt. bespieden van burgers, het verbod op het inwinnen van bepaalde privacygevoelige informatie en beperkingen inzake middelen en methoden en Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).